V SLIAČI VYZBIERALI 1 A POL TONY ELEKTROODPADU. SAMOSPRÁVY SI NOVÝ SYSTÉM ZBERU ELEKTROODPADU OBĽÚBILI.

23. 11. 2020

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo v spracovateľskom zariadení na recyklácii. Doteraz najjednoduchšou možnosťou bolo využiť tzv. spätný zber, kedy sa starý spotrebič bezplatne odovzdá v predajni elektrospotrebičov pri nákupe nového.

Zvyšujeme podiel vytriedenej zložky odpadu

S unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber elektroodpadu prišla spoločnosť ASEKOL SK. „Z vlastnej skúsenosti vieme, že ak máte doma napríklad starú žehličku či fén, hľadať kvôli nim zberné miesto, alebo volať mobilný zber bude len malá skupina ľudí. Aby sme tomu zabránili a elektroodpad nekončil v komunálnom odpade, spustili sme projekt červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad, ktoré donedávna v rámci triedeného zberu chýbali“ uviedol ako dôvod vzniku projektu konateľ spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho. Myšlienka projektu je založená na tom, že ľudia triedia nie len elektroodpad hlavne vtedy, ak je to jednoduché. Vďaka stacionárnym kontajnerom, ktoré sa umiestňujú na frekventovaných a ľahko dostupných miestach vznikla nová možnosť na efektívne a jednoduché zbavovanie sa malého elektroodpadu z domácností. „Projekt červeno-biele kontajnery je orientovaný na spotrebiteľa. Jeho hlavnou úlohou je uľahčiť ľuďom odovzdávanie drobného elektroodpadu tým, že im priblížime miesta na to určené“, hovorí Blaho.

Samosprávy sa nemusia báť nákladov na prevádzku

Do projektu sa zapojilo už viac ako 70 samospráv. Nájdu sa medzi nimi veľké mestá, aj malé obce. „Často sa stretávame s obavami starostov a mestských poslancov, že nezvládnu náklady spojené s prevádzkou projektu. Ten je však pre samosprávy a ľudí bezplatný, financujeme ho my ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov“, opisuje fungovanie projektu konateľ spoločnosti.

Jednou zo samospráv, ktoré sa do projektu zapojili je aj mesto Sliač, ktoré hodnotí projekt veľmi pozitívne. Počas roku 2020 odovzdali občania mesta do červeno-bielych kontajnerov viac ako 1 500 kilogramov elektroodpadu. Iveta Lechová z Úseku výstavby a životného prostredia mesta Sliač oceňuje aj legislatívny prínos projektu. „Hodnotíme tento projekt veľmi kladne, a to nielen z legislatívnych dôvodov, ale aj z dôvodu, že občanom bolo umožnené predmetné odpady uložiť tam, kde patria a neskončili v zberných nádobách na zmesový komunálny odpad  a následne na skládke, respektíve vo voľnej prírode“ hovorí Lechová a dodáva, že „ projekt jednoznačne nemalou mierou prispieva k ochrane životného prostredia“.

Je recyklácia elektroodpadu dôležitá?

Viete koľko vody sa dá ušetriť recykláciou 1 500 kilogramov drobného elektroodpadu? Približne také množstvo, ktoré by sa spotrebovalo počas 1 680 sprchovaní, či množstvo ropy, ktoré by priemerné auto spotrebovalo počas cesty dlhej približne 2 025 kilometrov.

Odpadové hospodárstvo každý rok rastie spolu so zvyšujúcou sa produkciou odpadu. Tá je „vedľajším produktom“ zvyšujúcej sa životnej úrovne a rozmachu konzumného spôsobu života. Spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým manažmentom preto zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu aj pri ochrane životného prostredia.

Pokiaľ sa vo vašej samospráve nenachádza kontajner na elektroodpad a staré elektrozariadenie nechcete vymeniť za nové, môžete využiť špecializované zberné miesta. Tie sa často nachádzajú na úradoch, poštách alebo v obchodoch. Inou alternatívou je využiť mobilné zvozy, či odniesť elektroodpad na zberný dvor, kde by mali elektroodpad prijímať bezplatne, no ich dostupnosť nie je vždy ideálna.