Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 602 689 („Prevádzkovateľ“) vypracovala tieto Zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“), aby Vás informovala o tom, akým spôsobom spracúva Vaše osobné údaje. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza prostredníctvom našej webovej stránky www.cervenobielekontajnery.sk („Webová stránka“) pri využívaní jej funkcionalít, ako aj pri využití možnosti kontaktovať nás prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov.

Nižšie v Zásadách odpovedáme na otázky, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie GDPR“).


Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ
Vybavovanie požiadaviek odoslaných na zverejnené kontaktné údajeOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.   Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ktorá dobrovoľne vyplnila kontaktný formulár a to za účelom vybavenia jej požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania
Vybavovanie požiadaviek odoslaných na zverejnené kontaktné údajeNajviac po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to našim zamestnancom,správcovi Webovej stránky a poskytovateľovi našej IT infraštruktúry.

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinný Vaše osobné údaje sprístupniť verejným a súkromným osobám, ktorých právo na prístup k Vašim osobným údajom je uznané platnými právnymi predpismi.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie nezamýšľame.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa článkov 12 až 22 Nariadenia GDPR nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom: pokiaľ chcete vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo sa o tom informovať ako aj právo na prístup k týmto osobným údajom;
  • právo na opravu a doplnenie osobných údajov: pokiaľ spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne osobné údaje, máte právo žiadať ich opravu alebo doplnenie;
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov: v prípadoch, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) namietali ste spracúvaniu a neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy, ktoré by prevažovali, (iii) osobné údaje sme spracúvali nezákonne, (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame, (v) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia GDPR;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, ak uplatníte právo na obmedzenie spracúvania, Vaše osobné údaje zneprístupníme, dočasne odstránime, uchováme alebo inak spracujeme, aby sa zabezpečil riadny výkon požadovaného práva;
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov: v prípade osobných údajov, ktoré ste nám poskytli využitím možnosti kontaktovať nás na zverejnené kontaktné údaje, máte právo namietať ich spracúvanie. Pokiaľ nebudeme vedieť preukázať náš oprávnený záujem, nebudeme môcť naďalej spracúvať Vaše osobné údaje;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Môžete tak spraviť aj prostredníctvom e-mailu: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dobrovoľné poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné; ak máte záujem nás kontaktovať a očakávate našu odpoveď je potrebné, aby ste nám poskytli požadované údaje. Následkom neposkytnutia potrebných údajov Vás nebudeme môcť kontaktovať resp. vybaviť Vašu objednávku, iné následky nie sú.

Automatické individuálne rozhodovanie

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov u nás nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Kontaktné údaje

V prípade ďalších otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@cervenobielekontajnery.sk. V prípade, ak chcete uplatniť Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť písomne na adresu ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu info@cervenobielekontajnery.sk.

Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť, bezpečnosť Vašich osobných údajov však ostáva pre nás prioritou, preto Vás budeme o každej zmene Zásad informovať na tomto mieste. Táto verzia Zásad sa uplatňuje od 1. 10. 2022.

ASEKOL SK s.r.o.