GDPR a ZOOÚ

Všeobecné informácie poskytované dotknutej osobe

(Informácia o spracúvaní osobných údajov)

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“).

Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa GDPR a ZOOÚ.

1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 66339/B („spoločnosť“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

2. Získavanie osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich zákazníkov a dodávateľov pri uzatváraní zmluvy;

 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;

 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);

 • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti).

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

3. Právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených GDPR a ZOOÚ:

 • Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu desiatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;

 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

 • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti najviac po dobu jedného mesiaca od vstupu;

 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch a službách spoločnosti; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, zasielanie informácií o plánovaných akciách alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov spoločnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

 • Plnenie zmluvy.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, udelenie plných mocí dotknutými osobami spoločnosti, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb dotknutej osobe spoločnosťou. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie[1].

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas 10 rokov od jeho ukončenia na účely archivácie v zmysle príslušných právnych predpisov.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu desiatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby až do odvolania súhlasu, avšak pred uplynutím dvoch rokov spoločnosť požiada dotknutú osobu o obnovenie súhlasu.

4. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené GDPR a ZOOÚ a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

V prípade niektorých činností, ako je napr. fakturácia, vymáhanie pohľadávok či správa informačného systému, spoločnosť spolupracuje s tretími stranami, ktorým je nutné sprístupniť niektoré osobné údaje dotknutých osôb.[2]

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore („tretie krajiny“), ktoré v súčasnosti nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom v tretích krajinách, uvedie, či existuje alebo neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo uvedie odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo miesto ich zverejnenia.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;

 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);

 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR alebo ZOOÚ; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);

 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR a ZOOÚ; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);

 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR a ZOOÚ („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR a ZOOÚ neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle GDPR a ZOOÚ môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle GDPR a ZOOÚ, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní

 • osobne v sídle spoločnosti alebo telefonicky spoločnosť na telefónne číslo +421 2 3211 8800;
 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti gdpr@asekol.sk.

právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas

 • osobne v sídle spoločnosti alebo telefonicky spoločnosť na telefónne číslo +421 2 3211 8800;
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti gdpr@asekol.sk.

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť v niektorých prípadoch vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. V takýchto prípadoch spoločnosť upovedomí o takomto spracúvaní dotknutú osobu vhodným spôsobom, napríklad v príslušnej zmluve s dotknutou osobou.

Za týmto účelom spoločnosť môže informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách dotknutú osobu.

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré poskytla spoločnosti a/alebo ktoré spoločnosť získala v rámci poskytovania produktov a služieb pre dotknutú osobu, spoločnosť podrobne analyzuje a vyhodnocuje.

Takéto analýzy spoločnosť vykonáva na základe oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám produktov a služieb spoločnosti a celkovému zlepšeniu jej produktov a služieb. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu je prispôsobenie ponúk a služieb spoločnosti, čo najbližšie potrebám dotknutej osoby.


[1]             Osobné údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvného vzťahu so spoločnosťou: identifikácia zmluvných strán (najmä: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo, IČO, DIČ).

              Ostatné osobné údaje najmä: telefonický kontakt, emailový kontakt, bankové spojenie (číslo účtu a názov banky).

[2]          Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, je k dispozícii v sídle spoločnosti, príp. sa môže dotknutej osobe zaslať na požiadanie. Pri poskytovaní Vašich osobných údajov týmto stranám však vždy dbáme s najväčšou opatrnosťou na to, aby sa údaje poskytovali len v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktoré sa zaviazali riadne zabezpečiť a chrániť poskytnuté osobné údaje. Osobné údaje budú prístupné len oprávneným zamestnancom spoločnosti a sprostredkovateľom.

Pravidlá používania súborov cookie spoločností ASEKOL SK s.r.o.

Využívaním týchto webových stránok beriete tieto pravidlá na vedomie.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689 (ďalej len „ASEKOL“). Webové stránky sú umiestnené v ČR.

Cieľom súborov cookie na našich webových stránkach je vylepšiť možnosti využívania týchto stránok našimi zákazníkmi. ASEKOL SK s.r.o. rešpektuje ochranu vášho súkromia. Z tohto dôvodu tu nájdete opis používaných súborov cookie, rovnako ako informácie o tom, ako zabrániť ich uloženiu na vašom počítači a aký vplyv to bude mať na vás ako používateľa našich webových stránok.

Povolenie/blokovanie všetkých súborov cookie.

Pomocou zmeny nastavenia vášho prehliadača môžete súbory cookie prijať alebo odmietnuť.
Pokiaľ však budú súbory cookie deaktivované, nebudete môcť využívať všetky interaktívne prvky našej webovej stránky. Väčšina novších webových prehliadačov ponúka možnosť kontroly uložených súborov cookie prostredníctvom nastavenia prehliadača. Každý prehliadač má toto nastavenie iné.

Ak používate napr. prehliadač Google Chrome, postupujte takto:

 • V ponuke vyberte položku Nastavenia.
 • Na stránke Nastavenia prejdite nižšie a kliknite na možnosť Rozšírené.
 • V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položku Nastavenia obsahu.
 • Zobrazí sa okno, kde sa nachádza položka s názvom Súbory cookie.
 • Vyberte si nastavenie správania prehliadača, ktoré vám vyhovuje.
 • Ak chcete odstrániť niektoré alebo všetky súbory cookie, kliknite na položku Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webu.
 • Otvorí sa ďalšie okno, v ktorom môžete odstrániť jednotlivé súbory cookie. Kliknutím na možnosť Odstrániť všetko môžete odstrániť všetky súbory cookie.
 • Odstránenie potvrdíte kliknutím na možnosť Vymazať všetko.
 • Kartu s nastaveniami môžete zavrieť.

V prípade ostatných internetových prehliadačov sa riaďte pokynmi pomocníka pre daný prehliadač, prípadne pokynmi o odstránení súborov cookie.

Odmietnutie súborov cookie môže ovplyvniť zobrazenie niektorých prvkov alebo funkčnosť týchto webových stránok.

Ak chcete získať viac informácií o súboroch
cookie, alebo chcete vedieť, aké súbory cookie máte uložené vo vašom zariadení a ako ich
môžete spravovať a odstraňovať, navštívte túto webovú stránku www.allaboutcookies.org.

Podrobnosti o súboroch cookie:

Podrobnosti o súboroch cookie na tejto stránke vychádzajú z kategórií súborov cookie, ktoré nájdete v príručke Medzinárodnej obchodnej komory, podľa ktorej sa súbory cookie delia do nasledujúcich kategórií – nevyhnutne nutné (Strictly Necessary), výkonnostné (Performance), funkčné (Functionality) alebo cielené (Targeting).

Bližší opis jednotlivých kategórií súborov cookie:

Nevyhnutne nutné súbory cookie (typ 1) – základné súbory cookie sú potrebné na to, aby naše webové stránky plnili svoje základné funkcie. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránkach a použitie vami požadovaných prvkov, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku týchto stránok.

Výkonnostné súbory cookie (typ 2) – súbory cookie, ktoré sa týkajú výkonu, zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookie nám ukazujú, ako prebieha interakcia medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach a o výskyte prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšiť výkon našich webových stránok. Tieto súbory cookie nemôžu zhromažďovať informácie o aktivitách používateľa na iných webových stránkach.

Funkčné súbory cookie (typ 3) – tieto súbory cookie umožňujú vylepšovanie komfortu a účinnosti webových stránok a sprístupňujú najrôznejšie funkcie. Vo funkčných súboroch cookie je možné napríklad uložiť jazykové nastavenia.

Cielené súbory cookie (typ 4) – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto súbory cookie je tiež možné použiť na uloženie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník zoznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Vďaka tomu tiež možno lepšie komunikovať s potenciálnymi inzerentmi.

Právo na informácie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa týchto pravidiel nás, prosím, kontaktujte na adrese:

ASEKOL SK s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: (+421) 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Tieto kontaktné údaje môžete využiť aj v prípade, že máte záujem o zobrazenie, opravenie, zablokovanie či vymazanie informácií, ktoré boli o vás zhromaždené prostredníctvom webových stránok.